Jutro sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

12 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych rozpocznie się LXXV sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad poniżej:

 1. Otwarcie LXXV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
 4. Informacja nt. Budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024.
 5. Procedura uchwalenia Budżetu Gminy.
  • Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
  • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
  • Odczytanie opinii Komisji rewizyjnej.
  • Przedstawienie stanowiska pełniącego funkcję Burmistrza Ustrzyk Dolnych do wniosków zawartych w opinii Komisji.
  • Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej.
  • Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  • Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.
  • Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024.
 6. Pozostałe projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie.
  • 6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.
  • 6.2. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w 2024 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
  • 6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2024 roku.
  • 6.4. w sprawie udzielenia dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Oddział Bieszczadzki na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Liskowate” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  • 6.5. w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi Komunikacyjnemu prowadzenia zadania publicznego związanego z zapewnieniem bezpłatnego transportu dzieci do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
  • 6.6. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Ustrzyki Dolne.
  • 6.7. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa III” – część A.
  • 6.8. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa III” – część B.
  • 6.9. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/974/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

źródło: UG Ustrzyki Dolne

Shares