Informacja dla właścicieli pojazdów zarejestrowanych przed 14 marca 2005 r.

W związku z wejściem w życie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości z dniem 10 czerwca 2024 r. wygasną decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r.

Decyzje te dotyczą pojazdów, które nie posiadają ważnego okresowego badania technicznego, a których posiadacze/właściciele nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy.

Pojazdy te mogą podlegać powtórnej rejestracji, po spełnieniu warunków dopuszczenia do ruchu.

Przepis, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji odbędzie się w drodze publicznego obwieszczenia.

Wykaz pojazdów zarejestrowanych przez Starostę Bieszczadzkiego,  których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone z dniem 10 czerwca 2024r. jest dostępny w załączniku pod adresem :
https://bieszczadzki.pl/Common/pobierzPlik/id/4732/module_short/news/obj_id/3683/culture/pl/version/pub.html

źródło: bieszczadzki.pl

Shares